ก่อนเขียน statement of purpose สำหรับการสมัครเรียน Master’s program in Computer Science ควรเตรียมข้อมูลและวางแผนการเขียนให้ดีก่อน โดยสามารถทำตามขั้นตอนดังนี้:

  1. ศึกษาความต้องการของโปรแกรม ก่อนที่จะเขียน statement of purpose ควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรม Master’s program in Computer Science ที่ต้องการสมัคร ซึ่งอาจรวมถึงเนื้อหาของหลักสูตร วิชาที่เรียน ความต้องการของโปรแกรม และต้องการความสามารถใดบ้างจากผู้สมัคร
  2. วางแผนเนื้อหา statement of purpose หลังจากที่รู้ความต้องการของโปรแกรมแล้ว ควรวางแผนเนื้อหา statement of purpose โดยควรระบุความต้องการของตนเองในการเรียนและวิจัย และต้องชี้แจงเหตุผลว่าทำไมตนเองควรได้รับการคัดเลือกเข้าสู่โปรแกรมนี้
  3. เตรียมเอกสารและข้อมูลต่างๆ เพื่อเตรียมให้ statement of purpose เป็นข้อความที่มีความสมบูรณ์และถูกต้อง ควรเตรียมเอกสารและข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถ ประสบการณ์ และความสนใจของตนเอง
  4. เขียนโดยใช้ภาษาที่ถูกต้องและเหมาะสม โดยเนื้อหาใน statement of purpose ควรเขียนด้วยภาษาที่ถูกต้องและเหมาะสม โดยควรใช้คำศัพท์และวลีที่เหมาะสมกับการสมัครเรียน Master’s program in Computer Science

SAMPLE STATEMENT OF PURPOSE FOR MASTERS IN COMPUTER SCIENCE (ตัวอย่างที่ 1)

I am excited to apply for the Master’s program in Computer Science at [University Name] as I believe that it will provide me with the knowledge, skills, and hands-on experience I need to advance in my career and make a meaningful contribution to the field.

My interest in computer science began during my undergraduate studies, where I was first exposed to programming and software development. As I progressed through my coursework, I became fascinated by the power of technology to transform the way we live and work. I decided to pursue a career in computer science with the hope of making a positive impact on society through technological innovation.

After completing my Bachelor’s degree in Computer Science, I worked as a software engineer at [Company Name], where I gained valuable experience in developing and implementing software solutions for clients in various industries. During my time at [Company Name], I was also involved in project management, where I learned how to lead a team and collaborate effectively with others to achieve a common goal.

While I enjoyed working as a software engineer, I am eager to further my education and expand my knowledge in the field of computer science. I am particularly interested in the areas of machine learning, artificial intelligence, and data science, and I believe that the Master’s program in Computer Science at [University Name] will provide me with the opportunity to delve deeper into these topics and gain hands-on experience through research and project work.

I am impressed by the faculty at [University Name], particularly in the areas of machine learning and artificial intelligence, and I am excited about the opportunity to work with and learn from these experts. I am also drawn to the collaborative and interdisciplinary nature of the program, which I believe will expose me to diverse perspectives and enable me to develop a broad understanding of the field.

In addition to my academic and professional background, I am also passionate about giving back to my community. As a volunteer with [Organization Name], I have helped to develop software solutions to address social issues such as poverty and education. I am excited about the potential of computer science to drive social change, and I believe that the Master’s program in Computer Science at [University Name] will provide me with the tools and knowledge I need to make a meaningful contribution in this area.

In conclusion, I am confident that the Master’s program in Computer Science at [University Name] will provide me with the education, skills, and experience I need to achieve my goals and make a positive impact on society through technological innovation. I am eager to embark on this exciting journey and contribute to the vibrant community of scholars and practitioners at [University Name].


SAMPLE STATEMENT OF PURPOSE FOR MASTERS IN COMPUTER SCIENCE (ตัวอย่างที่ 2)

I am writing to express my interest in the Master’s program in Computer Science at [University Name]. With my academic and professional background in the field, I am eager to deepen my knowledge and skills in computer science and contribute to the cutting-edge research being conducted at [University Name].

My passion for computer science began during my undergraduate studies in computer engineering, where I was exposed to the basics of programming and software development. I was fascinated by the power of technology to change the way we live and work, and I decided to pursue a career in this field. After completing my undergraduate degree, I worked as a software engineer at [Company Name], where I gained experience in developing and implementing software solutions for clients in various industries.

Although I enjoyed my work as a software engineer, I found myself drawn to the academic side of computer science. I pursued a Master’s degree in Computer Science at [University Name], where I specialized in artificial intelligence and machine learning. During my time at [University Name], I had the opportunity to work on several research projects, including developing algorithms for automated image recognition and machine learning techniques for natural language processing.

Since completing my Master’s degree, I have been working as a research assistant at [University Name], where I have been involved in several cutting-edge projects related to artificial intelligence and machine learning. I have also published several research papers in top-tier computer science journals and conferences.

I am excited about the opportunity to continue my education at [University Name] and further my research in computer science. I am particularly interested in the areas of natural language processing, machine learning, and data mining, and I believe that the faculty and resources at [University Name] are well-suited to support my research interests.

In addition to my academic and research experience, I have also been involved in several extracurricular activities related to computer science. I have participated in coding competitions and hackathons, where I have had the opportunity to collaborate with other like-minded individuals and develop innovative solutions to real-world problems.

In conclusion, I am confident that the Master’s program in Computer Science at [University Name] is the perfect next step for me to achieve my academic and professional goals. I am excited about the opportunity to work with world-renowned faculty, collaborate with like-minded individuals, and contribute to the cutting-edge research being conducted at [University Name].


SAMPLE STATEMENT OF PURPOSE FOR MASTERS IN COMPUTER SCIENCE (ตัวอย่างที่ 3)

I am excited to apply for the Master’s program in Computer Science at [University Name], as I believe that this program will provide me with the knowledge and skills necessary to pursue my career goals in the field of software development and research.

My passion for computer science began during my undergraduate studies, where I was exposed to a variety of topics including programming, data structures and algorithms, and computer networks. I was particularly fascinated by the ability of computers to solve complex problems and automate tasks, and I decided to pursue a career in software development.

After completing my undergraduate degree, I worked as a software engineer at [Company Name], where I gained experience in developing software solutions for clients in various industries. During my time at [Company Name], I also had the opportunity to work on several research projects, which sparked my interest in pursuing further academic study in computer science.

I pursued a Master’s degree in Computer Science at [University Name], where I focused on software engineering and programming languages. During my time at [University Name], I worked on several research projects, including the development of a programming language for distributed systems and the design of a distributed operating system.

Since completing my Master’s degree, I have been working as a software engineer at [Company Name], where I have been involved in the development of several large-scale software systems. While I have enjoyed my work as a software engineer, I have also found myself drawn to the academic side of computer science and the opportunity to conduct research and innovate in the field.

I am particularly interested in pursuing further research in the areas of distributed systems, cloud computing, and data analytics. I believe that the Master’s program in Computer Science at [University Name] is the perfect next step for me to achieve my academic and professional goals. I am excited about the opportunity to work with world-renowned faculty and collaborate with like-minded individuals in the pursuit of cutting-edge research.

In addition to my academic and professional experience, I have also been involved in several extracurricular activities related to computer science. I have participated in hackathons and coding competitions, where I have had the opportunity to collaborate with other individuals and develop innovative solutions to real-world problems.

In conclusion, I am confident that the Master’s program in Computer Science at [University Name] is the ideal program for me to pursue my academic and professional goals in the field of software development and research. I am excited about the opportunity to further my knowledge and skills in computer science, collaborate with like-minded individuals, and contribute to cutting-edge research at [University Name].